|
خانه » درباره کاوه پارس » اهداف و سند چشم انداز

اهداف و سند چشم انداز

اهداف و سند چشم انداز

چشم انداز شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

بنگاهی پیشتاز در گسترش صنایع معدنی و یکی از ده شرکت برتر کشور با کلاس جهانی

415ba278 b9afe372

چشم انداز منابع انسانی گروه 

کارکنانی سالم، توانمند در تولید و دانش مدار، هستند که با توسعه تکنولوژی محور و افزایش بهره وری، گروه را به جایگاه پیشتاز در گسترش صنایع معدنی و یکی از ده شرکت برتر کشور با کلاس جهانی خواهند رساند.

کاوه پارس و آینده

مقصود و هدف از کاوه پارس وآینده چیست؟

هز کس در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و حتی در دوران کهولت به دنیال هستی شناخت ONTOLOGY خود و خلق تصویری از آینده خویش است. این موضوع در مورد همه سیستمها قابل توصیف و تسری است. یکی از ویژگی های سیستم ها هدف مندی و غایت مندی است. هر سازمان نیز از دوران کودکی رشد می¬کند و به بلوغ می رسد (MATURITY) چنانچه سازمان بالغ باشد بایستی به آینده خود بیندیشد. این اندیشیدن گاه از سوی مدیران به سازمان استعاره می¬شود وگاه در فرآیند برنامه ریزی بصورت برنامه ریزی استراتژیک تجلی می نماید. در فرآیند طرحریزی استراتژیک، تصویر چشم انداز یکی از گاههای اساسی است و با آن تصویر می توان کارکنان سازمان را به آینده متصل و ذینفعان را در رابطه به منافع خود آگاه نمود. چرا این آگاهی ها لازم است؟ بدلایل متعددی که با ماهیت و هدف تشکیل سازمان ارتباط دارد.
سازمان کاوه پارس برای ایجاد بنگاه های اقتصادی و توسعه آنها و اداره آنها به نحوی که سود آوری متناسب را برای ذینفعان بهمراه داشته باشد تشکیل شده است. کاوه پارس یک شرکت هلدینگ است.
شرکت هلدینگ متعلق به دوران فراصنعتی است که هدفش تولید محصول نیست. اگرچه تولید محصول می¬کند ولی هدفش ارزش آفرینی است و ارزش آفرینی در آن همانند یک جریان خون دایمی است و بایستی مراقب ترکیب آن بود. بایستی با مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی، فناورانه و نیز حاصل عملکرد، کل اجزای آن مورد پایش و هدایت باشد.
چشم انداز کاوه پارس چیست؟
کاوه پارس می گوید:
بنگاهی پبیشتاز در گسترش صنایع معدنی و یکی از ده شرکت برتر کشور با کلاس جهانی
خواهد بود.
این تصویر را بایستی تشریح نمود. تشریح لغوی، مفهومی و معنایی با توجه یه این واژگان توصیف می شود تا مفاهیم را از آن بیرون آوریم.
• بنگاه: بنگاه اقتصادی و شرکت هلدینگ (مادر تخصصی)
• پیشتاز: در میان بنگاههای موجود و مشابه در کشور پیشتاز در اهداف خود و ارزش آفرین است.
• گسترش: ایجاد کننده واحد های جدید کسب وکار و توسعه دهنده زنجیره ارزش
• صنایع معدنی: طبق تعاریف وزارت صنایع، معدن و تجارت در حوزه های کانی های فلزی و غیر فلزی که شامل گروههای فعالیتی فولاد، سیمان، آلومینیوم، معدن، خدمات مهندسی، می باشد.
• شرکت برتر: براساس نظام رتبه بندی شرکت ها در کشور که توسط وزارت صنایع، معادن و توسط مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی انجام شود.
• کلاس جهانی: پیج عامل کیفیت، قیمت، سرعت، خدمات و انعطاف پذیری عواملی هستند که شالوده موفقیت در کلاس جهانی بوده و شرکت کاوه پارس آنها را محور فعالیت های خود قرار داده است.