|
خانه » مناقصه‌ها » مناقصه نوبت دوم سیمان تهران برای عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج و حمل مواد معدنی

مناقصه نوبت دوم سیمان تهران برای عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج و حمل مواد معدنی

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻬﺮان ـ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ، آﻣﺎده ﺳﺎزی، اﺣﺪاث ﺟﺒﻬـﻪ ﻛـﺎر، ﺑﺎﻃﻠـﻪ ﺑﺮداری، اﺳﺘﺨﺮاج (ﺣﻔﺎری و دﭘﻮ)، ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺣﻤﻞ ﻣﻘﺪار ۱۵۶۰۰۰۰ تن سنگ آهک ( ماهیانه ۱۳۰۰۰۰ تن) و استخراج ( حفاری و دپو) بارگیری و حمل مقدار ۳۶۰۰۰۰ تن سنگ باطله ( ماهیانه ۳۰۰۰۰ تن)  از معادن ۲و۳و۴ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﻏﻨﻲ آﺑـﺎد ﺷـﻬﺮری را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛ ﺖ واﺟـﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس سایت شرکت  www.tehrancement.co.ir مراجعه نمایند.